1. Sef Serviciu- Puchianu Constantin

Atribuţiile postului  :

-         îndrumă, coordonează şi controlează activitatea desfaşurată de personalul din subordine;

-         coordoneaza activitatea de  actualizare a Registrului electoral;

-         organizează şi raspunde de modul de desfăşurare a activităţii serviciului pe linia pregătirii profesionale;

-         intocmeşte planul de activitate precum si analiza activităţii pe fiecare trimestru pe care o va comunica DCEP Calarasi;

- îndrumă si coordonează personalul cu privire la substituirile de persoane, ţine evidenţa dosarelor cu substituirile de persoane si intocmeşte semestrial situaţia statistică cu acestea in vederea comunicarii DCEP Călăraşi;

-   întocmeşte planul de activitate si prelucrează  personalul din subordine cu măsurile ce se impun cu privire la informaţiile clasificate la nivel secret de serviciu,având calitatea de funcţionar de securitate,

-   intocmeste programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si il supune avizarii institutiilor abilitate, iar dupa aprobare, actioneaza pentru aplicarea acestuia;

-   coordoneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate, in toate componentele acesteia;

-   asigura relationarea cu institutia abilitata sa coordoneze activitatea si sa controleze masurile privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;

-   monitorizeaza activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor clasificate si modul de respectare a acestora;

-  informeaza conducerea unitatii despre vulnerabilitatile si riscurile existente in sistemul de protectie a informatiilor clasificate si propune masuri pentru inlaturarea acestora;

-  acorda sprijin reprezentantilor autorizati ai institutiilor abilitate, potrivit competentelor legale, pe linia verificarii persoanelor pentru care se solicita accesul la informatii clasificate;

-  organizeaza activitati de pregatire specifica a persoanelor care au acces la informatii clasificate;

-  asigura pastrarea si organizeaza evidenta certificatelor de securitate si autorizatiilor de acces la informatii clasificate;

-   actualizeaza permanent evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces;

-  intocmeste si actualizeaza listele informatiilor clasificate elaborate sau pastrate de unitate, pe clase si niveluri de secretizare;

-  prezinta conducatorului unitatii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor si locurilor de importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate din sfera de responsabilitate si, dupa caz, solicita sprijinul institutiilor abilitate;

-    efectueaza, cu aprobarea conducerii unitatii, controale privind modul de aplicare a masurilor legale de protectie a informatiilor clasificate;

-     exercita alte atributii in domeniul protectiei informatiilor clasificate, potrivit legii.

-         execută dispoziţiile transmise de şefii ierarhici;

-         aprobă cererile depuse de imputernicit in baza procurii eliberate de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României din străinatate;

-         organizează si conduce activita

-         tea de apreciere a personalului din subordine;

-         organizează si raspunde de modul in care se desfaşoară activitatea ;

-         avizează cererile de eliberare a cărţilor de identitate, a vizelor de resedinţă si semnează cărţile de identitate provizorii , cererile pentru eliberarea actelor de stare civilă,

-         coordonează activitatea de emitere, eliberare si evidenţă a actelor de stare civilă;

-         coordonează activitatea de  eliberare si evidenţă a actelor de identitate;

-         coordonează activitatea pe linie de stare civilă cu privire la casătorii, divorţuri şi decese;

-         răspunde de utilizarea  echipamentelor informatice, de transmitere la termenele stabilite a fişierelor de date între nivelele sistemelor informatice si de furnizare a datelor din evidenţele automate;

-         răspunde de securitatea si corectitudinea datelor inregistrate in bazele de date;

-         aprobă prezentarea in mass-media a informaţiilor si datelor specifice, destinate publicităţii, asigurării transparenţei si caracterului deschis al activităţii serviciului;

 

2. Sef Birou – Dimcea Sica

Atribuţiile postului :

-         coordonează si controleaza activitatea desfasurată de personalul din subordine;

-         organizează si răspunde de modul de desfaşurare a activităţii serviciului pe linia pregătirii profesionale;

-         îndrumă si coordonează personalul cu privire la substituirile de persoane, ţine evidenţa dosarelor cu substituirile de persoane;

-         execută dispozitiile transmise de şefii ierarhici;

-         aprobă cererile depuse de imputernicit in baza procurii eliberate de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României din străinătate;

-         organizează şi răspunde de modul in care se desfăşoara activitatea serviciului ;

-         avizeaza cererile de eliberare a cartilor de identitate, cartilor de identitate provizorii, a vizelor de resedinţă si semneaza cartile de identitate provizorii.

-         coordoneaza activitatea de emitere, eliberare si evidenta a actelor de stare civilă;

-         coordonează activitatea de  eliberare si evidenţa a actelor de identitate;

-     coordonează activitatea pe linie de stare civilă cu privire la casătorii, divorţuri, decese;

-     monitorizeaza activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor clasificate si modul de respectare a acestora;

-   coordoneaza si raspunde  de  activitatea de arhivare ţinând cont de legislaţia in vigoare pe linie de stare civila si pe linie de evidenta persoanelor;

-   responsabil cu transmiterea   situaţiilor statistice lunare, trimestriale si semestriale precum si anuale, cu privire la evidenţa persoanelor si stare civila:

 -   urmareste inventarierea si pastrarea in conditii de siguranta a listelor cu CNP-uri precalculate pentru evidenta persoanelor si stare civila;

-    răspunde de utilizarea corespunzatoare a  echipamentelor informatice, de transmitere la termenele stabilite a fişierelor de date între nivelele sistemelor informatice si de furnizare a datelor din evidenţele automate;

-    urmareste modul de actualizare a  bazei de date cu mentiunile operative in baza sentinţelor judecatoreşti;

-    asigură şi păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor secret de serviciu si a celor cu caracter personal;

-         se preocupa de imbunatatirea cunostintelor profesionale in domeniul in care isi desfasoara activitatea;

-         raspunde de securitatea si corectitudinea datelor inregistrate in bazele de date;

 

-         solutionează corespondenţa repartizata si execută si alte activitati dispuse de şeful de serviciu;