INFORMARE

cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

 

 1. Identitatea operatorului: SPCLEP CALARASI  - strada Progresul nr.23 judetul Calarasi telefon 0242.318.308 e operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal cu nr.10554.

 

Instituția noastră prelucrează, prin mijloace automatizate și manuale, următoarele categorii de date cu caracter personal: numele și prenumele, prenumele părinților, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu/reședință, profesia, studiile, starea civilă, situațiia militară, imaginea digital, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate. Activitățile specific de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate în principal prin următoarele acte normative:

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată,, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale cetățenilor români sunt prelucrate de instituția noastră în următoarele scopuri: evidența persoanelor și stare civilă. Potrivit prevederilor acestor acte normative, actualizarea și valorificarea datelor din Registrul Național de Evidență a Persoanelor (R.N.E.P.) se realizează de către Direcția pentgru Evidența Persoanelor șiAdministrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din cadrul M.A.I. și de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor.
 2. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de instituția noastră sunt instituțiile/autoritățile cu atribuții în domeniile: apărare, ordine publică, Securitate națională și justiție, administrație publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat, la care se adaugă unele personae juridice de drept privat, în condițiile legii.
 3. Informații suplimentare: Datele personale sunt colectate cu ocazia depunerii documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate, în aplicarea O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau sunt communicate de către alte instituții.

În conformitate cu prevederile art. 13-21 din Regulamentul U.E. 2016/679, persoanele vizate au următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare
 • Dreptul de acces al persoanei vizate
 • Dreptul la rectificare
 • Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat)
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul la opoziție

Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unor cereri scrise, datate și semnate, adresate instituției noastre.